Beleidsplan Avond4daagse Landgraaf

Beleidsplan Avond4daagse Landgraaf

Contactgegevens Stichting Avond4daagse Landgraaf

 • Voorzitter: Judith Caenen (06 – 30 40 31 53)
 • Penningmeester / secretaris: Marco Reumkens (06 – 54 67 77 55
 • Stichtingslid: Jacqueline Dieters
 • E-mail: avond4daagselandgraaf@gmail.com
 • Correspondentieadres: Kerkstraat 10, 6374 HK Landgraaf
Rechtspersoon: Stichting Avond4daagse Landgraaf
KVK nummer: 71215751
RSIN: 858626901
Evenement: Avond4daagse Landgraaf
Datum: 11, 12, 14 en 15 mei 2020
Locatie: Raadhuisplein, Burgerhoes Landgraaf
Tijd: 17:00 – 22:00 uur
Aantal deelnemers: Maximaal aantal inschrijvingen 2500
Inhoudsopgave
 1. Stichting Avond4daagse Landgraaf
 2. Omschrijving evenement
 3. Samenwerkingspartners
1. Stichting Avond4daagse Landgraaf

Stichting Avond4daagse Landgraaf is ontstaan naar aanleiding van een initiatief dat Judith Caenen, als moeder van drie zonen in de basisschoolleeftijd en inwoonster van Landgraaf heeft genomen. De Stichting bestaat momenteel uit drie leden; Judith Caenen, Marco Reumkens en Jacqueline Dieters.

Eén van de redenen dat de stichting is opgericht heeft te maken met het feit dat het evenement ‘de Avond4daagse Landgraaf’ een grote (financiële) verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Deze verantwoordelijkheid behoort bij de initiatiefnemers te liggen en niet bij een derde partij.

Een andere reden om de stichting op te richten was om het mogelijk te maken om het evenement te continueren en hiermee bedoelen we jaarlijks terug te laten komen. Om de organisatie een stevig fundament te geven en van daaruit gedegen verder te kunnen bouwen, was het noodzakelijk om een stichting op te richten. De oprichtingsakte is als bijlage bijgevoegd.

Missie

“Wij geloven in verbinden en creëren van kansen, zodat mensen bewust kunnen worden van hun eigen geluk”

Ambitie

Binnen 5 jaar heeft elk pand in Landgraaf minimaal één vlag van de Avond4daagse Landgraaf zichtbaar ophangen om daarmee hun betrokkenheid bij het evenement te tonen.

Kernwaarden

 1. Empathie                      Zien wat er nodig is
 2. Vertrouwen                  Geloven in wat je doet; zeggen wat je doet en doen wat je zegt
 3. Authenticiteit               Zijn wie je bent
 4. Passie                          De energie, het enthousiasme en de motivatie samen
 5. Samenwerking             Het geheel is groter dan de som der delen

Beloningsbeleid bestuur stichting Avond4daagse Landgraaf

Het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf (ook alle overige stichting- en werkgroepleden van Avond4daagse Landgraaf) hebben ermee ingestemd dat zij dit onbezoldigd doen, wat wil zeggen dat zij geen loon of vrijwilligersvergoeding ontvangen. De vele vrijwilligers die gedurende het evenement worden ingezet om alles in goede banen te leiden, ontvangen hiervoor de maximale vrijwilligersvergoeding van € 5,- per uur. Het staat de vrijwilligers vrij om afstand te doen van de vergoeding. Na afloop van de Avond4daagse volgt een vrijwilligersfeest voor alle mensen die een steentje hebben bijgedragen.

2. Omschrijving evenement

Doelstelling

De Avond4daagse Landgraaf is een vierdaags wandelevenement met het doel om meer bewustwording te creëren voor een gezonde leefstijl. In eerste instantie gericht op onze jeugd, maar al snel werd duidelijk dat alle doelgroepen welkom zijn om deel te nemen. Ook willen we met dit evenement zoveel mogelijk inwoners, instellingen en organisaties met elkaar verbinden en laten ervaren dat samen bewegen niet alleen gezond, maar ook leuk is en veel voordelen met zich meebrengt. Avond4daagse Landgraaf is een burgerinitiatief dat zijn oorsprong vindt in een idee van een moeder die zich zorgen maakt om de gezondheid en toekomst van haar drie zonen. Om de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl te benadrukken en om zoveel mogelijk inwoners van Landgraaf te bereiken en betrekken is het idee ontstaan om een wandelvierdaagse te organiseren. Op deze manier kunnen mensen elkaar ontmoeten, samen bewegen en dus actief werken aan hun gezondheid, elkaar het goede voorbeeld geven, zich verbinden etc.

Er zijn vier verschillende routes, elke dag een ander gedeelte van Landgraaf. Hierbij is er keuze uit drie verschillende afstanden (2,5 km, 5 km en 10 km). Dit hebben we gedaan om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan ons evenement. Dit is tevens het hoofddoel en uitgangspunt.

Op maandag vindt de opening plaats waarbij wij een startactviteit organiseren met verschillende betrokken partners (SnowWorld Landgraaf, Rabobank Parkstad, Winkelcentrum Op de Kamp en een aantal andere lokale partijen). Deze opening is gericht op alle lagen en doelgroepen van de maatschappij en er zullen verschillende gezondheidsstimulerende en beweegactiviteiten plaatsvinden.

Dinsdag en donderdag staan vooral in het teken van samen wandelen. Langs de routes zullen nog activiteiten plaatsvinden, zoals muzikale begeleiding, culturele activiteiten etc. Bij de verschillende stempelposten zal een gezonde versnapering uitgereikt worden aan de deelnemers.

Op vrijdag vindt de feestelijke afsluiting plaats en zullen de deelnemers op gepaste wijze ontvangen en beloond worden voor hun prestatie. Medailles zullen uitgereikt worden, een dj zorgt voor de sfeer en er is een hapje, drankje tegen te verkrijgen.

3. Samenwerkingspartners

Stichting Avond4daagse Landgraaf is erop gericht om met zoveel mogelijk partners samen te werken en hen de kans geven om zich te profileren tijdens ons evenement. Daartoe is er de mogelijkheid om door middel van het ophangen van een banner aan de start/finish of andere sponsoractiviteiten als organisatie te verbinden aan de Avond4daagse Landgraaf.

Hieronder staan onze samenwerkingspartners en beschreven op welke manier zij verbonden zijn aan Avond4daagse Landgraaf.

 • Gemeente Landgraaf

Gemeente Landgraaf faciliteert ruimtes ten behoeve van inschrijvingen, informatiemarkt en briefing van vrijwilligers. Daarnaast heeft de gemeente alle benodigde vergunningen verleend om het evenement te laten plaatsvinden. Ook is er een evenementensubsidie verleend ter hoogte van €1.000,-.

 • Wij hebben via de gemeente een contactpersoon, Robbert Dautzenberg van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling die ons voorziet van alle informatie die wij nodig hebben. Dit varieert van verwijzingen naar contactpersonen binnen de gemeente Landgraaf, tot het informeren over water- en stroomaansluitingen, van reserveren van ruimtes, tot het zijn van gesprekspartner of tussenpersoon bij afspraken met partners.  Burgemeester en wethouders zijn betrokken.
 • Daarnaast zet Avond4daagse Landgraaf zich in voor de gemeentelijk initiatieven op het gebied van netwerken en verbinden. Zo zijn wij nauw betrokken bij de thema’s ‘Landgraaf één tegen eenzaamheid’, ‘Armoede en laaggeletterdheid’, netwerkbijeenkomsten georganiseerd vanuit Landgraaf Verbindt.
 • Rabobank Parkstad Limburg

Ook Rabobank heeft haar naam verbonden aan ons evenement en biedt ondersteuning in de vorm van sponsoring van startpakketten voor de deelnemers, plastic hoesjes voor de stempelkaarten in te bewaren. Dit jaar willen zij ook de medailles voor hun rekening nemen, een behoorlijke kostenpost die dit jaar nog voor onze eigen rekening is.

 • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG is nauw betrokken bij de Avond4daagse Landgraaf. De JOGG regisseur van de gemeente Landgraaf, Anouk Bisschops (werkzaam bij TMF) zal de nodige ondersteuning bieden waar nodig en haar netwerk openstellen om nog meer samenwerkingsverbanden met verenigingen en belanghebbende organisaties te creëren.

 • The MoveFactory

Ook The MoveFactory is een ondersteunende partner in het geheel. Wij gebruiken de kennis, ervaring en hun netwerk tijdens het organiseren van ons evenement. Ruben Smits van TMF ondersteunt ons met zijn expertise op het gebied van organiseren, de vergunningsaanvragen en routes. TMF biedt deze ondersteuning vanuit hun werkprogramma. Hier zijn voor ons dus geen kosten mee gemoeid.

 • Omroep Landgraaf

De omroep gaat een live uitzending maken tijdens het evenement. Alle benodigde materialen en apparatuur worden geleverd door de omroep zelf. Ook zullen zij vooraf aan het evenement een bepaalde duur zendtijd besteden aan de pr van ons evenement. Luc Van Haaren is tevens betrokken bij de activiteiten die bibliotheek Landgraaf inzet langs de routes van de Avond4daagse.

 • Welsun

Welsun ondersteunt ons initiatief. Zij verbinden zich tevens door een stand te bemannen tijdens ons KERNgezond festival en zichzelf daar te presenteren. Wij bemanden andersom een stand op de door Welsun georganiseerde gezondheidsmarkt. Ook is Welsun betrokken via deze subsidieaanvraag.

 • Mynstyl

Mynstyl is kleinschalig lokaal eenmansbedrijf dat zich bezighoudt met grafisch ontwerp. Dorine Pelzer- Kalnenek – de eigenaresse van Mynstyl – heeft ons logo, (roll-up) banners, stempelkaart, crewkleding, poster, flyer en stempels ontworpen.

 • Plus Arts en Plus Wetzels Landgraaf

Plus verbindt zich door sponsoring van goodiebags voor de deelnemende kinderen, appels en flesjes water worden geleverd op de stempelpostlocaties voor alle deelnemers op alle dagen.

 • De winkeliersvereniging van Winkelcentrum Op de Kamp

De winkeliersvereniging van winkelcentrum Op de Kamp maakt budget vrij om onze PR te sponsoren. Materialen zoals flyers, banners, maar ook de opmaak van de website  en tip en adviezen m.b.t. het plaatsen van content nemen zij voor hun rekening. Ook mogen we ruime tijd voor en tijdens het evenement gebruikmaken van een leegstaand winkelpand aan het Raadhuisplein dat ingericht kan worden als informatiepunt.

 • Zorginstellingen Radar, Op de Bies, Dr. Calshof en Dormig

Deze instanties hebben het initiatief genomen om binnen hun organisatie te kijken met hoeveel cliënten en betrokkenen zij (een gedeelte) mee kunnen doen en op deze manier te laten zien dat zij ons initiatief steunen en betrokken zijn. Al deze organisaties zijn verantwoordelijk voor een groot aantal van de inschrijvingen.

Op de Bies heeft dit jaar haar terrein beschikbaar gesteld voor een stempelpost op één van de routes. Zij zorgen voor een ludieke actie op hun terrein.

 • Snowworld Landgraaf

Geheel op kosten van Snowworld Landgraaf wordt er op het Raadhuisplein gedurende alle vier de dagen van de Avond4daagse een zogenaamd Burton Riglet Park opgebouwd en afgebroken. Zij zorgen voor eigen begeleiding en instructeurs geheel op kosten van SnowWorld Landgraaf.

 • WML

WML ondersteunt het initiatief en plaatst geheel gesubsidieerd twee waterwanden op het Raadhuisplein.

 • Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling, Kinderopvang Kerkrade / Parkstad, Peuterspeelzaalwerk Landgraaf, Onderwijsstichting MOVARE

Deze organisaties verbinden zich aan ons evenement door hun locaties ter beschikking te stellen voor het faciliteren van de stempelposten. Daarnaast sponsort Kinderopvang Humanitas de kosten voor de polsbandjes. Kinderopvang Parkstad sponsort een geld bedrag ter hoogte van €250,-.

Alle basisscholen van onderwijsstichting MOVARE in Landgraaf worden betrokken bij dit evenement.

 • Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

De GBT is een van inspiratiebronnen om dit evenement te organiseren. Wij borduren verder op de visie en denkwijze van dit project. Ook zullen de routes langs de verschillende Gezonde Basisscholen van de Toekomst lopen en zullen er op deze locaties verschillende acties ondernomen worden om de GBT te profileren.

 • Een aantal kleinere organisaties die zich verbonden hebben op elk hun eigen manier:
 • Hendriks Schoenen Landgraaf neemt de kosten voor het afdrukken van de stempelkaarten voor zijn rekening;
 • Franssen Franken levert vijftig dranghekken en haalt deze aan het eind van het evenement weer op;
 • Tijdens de opening verzorgt PHDES een openingsdans;
 • Het Rode Kruis Landgraaf zorgt voor de bemanning van de EHBO-post tijdens alle vier de dagen van het evenement;
 • Volleybalclub Landgraaf (VCL) levert de nodige vrijwilligers (inschrijftafel, informatiepunt, pleincrew);
 • Burgerinitiatief ’t Moele Benksjke in Woabich, is bereid op een van de routes een fotowedstrijd te organiseren;
 • Tuincentrum Stoelinga verzorgt kosteloos een bloemenkraam op de sluitingsdag.
Geen reactie's

Geef een reactie